مرحله پنجم : آشنایی با گروه ارتباط با مشتری

تیم ارتباط با مشتری موسسه اپلای سنتر تا اتمام پرونده با شما همراه خواهند بود.