مرحله هفتم: اخذ ویزا

در این مرحله با مدراکی که در مراحل قبل تهیه کرده اید اقدام برای اخذ ویزا خواهید کرد.