مرحله هشتم: مقصد و بعد از آن

در این مرحله شما به کشور مقصد مهاجرت میکنید و تیم تا پس از مهاجرت همراه شما خواهد بود.