مرحله ششم: اخذ پذیرش

پذیرش از دانشگاه، دریافت پیشنهاد کاری، اقدام برای جستجوی کار و یا به نتیجه رساندن پروژه‌های سرمایه‌گذاری