مرحله سوم: انتخاب روش و کشور

انتخاب آگاهانه کشور مناسب، متناسب با شرایط مهاجرتی خودتان