مرحله دوم: اخذ مشاوره

دریافت مشاوره‌ی مهاجرتی به صورت حضوری و غیرحضوری