مرحله اول : جستجو و کسب اطلاعات صحیح

جستجو در سایت و دریافت اطلاعات اولیه مهاجرتی